Informujemy, że sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy Barlinek prowadzona będzie przez:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Marketing Tadeusz Niewiadomski z siedzibą przy ul. Dworcowej 5 w Barlinku, tel/fax +48 95 7463 463.

Uprawnionymi do uzyskania węgla po preferencyjnej cenie są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Osoba, która chce dokonać preferencyjnego zakup węgla musi posiadać zaświadczenie potwierdzające wypłacenie lub pozytywne rozpatrzenie wniosku o wypłatę na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego.

Prosimy zgłaszać się do sprzedawcy węgla z zaświadczeniem.

Wnioski o wydanie zaświadczenia należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Strzelecka 29 74 - 320 Barlinek.

Tutaj znajdą Państwo wzory wniosków o wydanie zaświadczenia:
https://www.barlinek.pl/aktualnosci/1493-dystrybucja-wegla-przez-gmine-barlinek-3

 

Gmina Barlinek

Informujemy, że w dniu 02 grudnia 2022 roku Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 będą czynne do godziny 14:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Dnia 30 listopada 2022 roku Burmistrz Barlinka wraz z Zastępcą Krzysztofem Paszkiem przekazali 3 defibrylatory zakupione przez Gminę Barlinek. Zakup zrealizowany został ze środków z nagrody "Rosnąca Odporność" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Łączny koszt zakupu wyniósł 20 690,49 zł.

Trzy nowe urządzenia firmy ZOLL PLUS z elektrodami dla dorosłych, kompletem baterii i torbą w kapsule będą dostępne do użytku dla mieszkańców miasta. Defibrylatory zostały umieszczone w sklepie Bricomarchébankomatach GBS Banku przy ul. Strzeleckiej 2 oraz przy ul. Kombatantów 4.

 

Gmina Barlinek informuje, że w 2022 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n.  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barlinek - 2022”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”. 

Dzięki dofinansowaniu, do końca listopada bieżącego roku, zutylizowano 28,09 ton eternitu, głównie z terenów wiejskich gminy. Odbiór, demontaż i zagospodarowanie eternitu (materiału budowlanego zawierającego azbest) jest wykonywane dla mieszkańców całkowicie bezpłatnie. Realizujemy w ten sposób usuwanie materiałów niebezpiecznych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych od osób nieprowadzących działalności gospodarczej i  niebędących rolnikami (zgodnie z regulaminem przyznawania wsparcia, podmioty te  indywidualnie występują do WFOŚiGW o  dofinansowanie) w ramach gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest.                     

Z pomocy w pozbyciu się szkodliwego odpadu skorzystali mieszkańcy, którzy złożyli deklarację udostępnianą przez Urząd Miejski w Biuletynie Informacji Publicznej. O możliwości złożenia deklaracji dot. planowanego sunięcia wyrobów zawierających azbest (eternitu) informowaliśmy mieszkańców Gminy poprzez ogłoszenia na portalach informacyjnych i stronach WWW, a także umieszczając ogłoszenie w gablocie informacyjnej przy urzędzie. Po uzyskaniu z  WFOŚiGW informacji o otrzymaniu dofinansowania przeprowadzono postępowanie wyłaniające wykonawcę zbiórki eternitu. Firma EKO24 Sp.  z  o.o. z  Dębna, która otrzymała zlecenie, wykonała prace demontażu pokryć dachowych oraz zbiórki tych już wcześniej usuniętych i zeskładowanych.

Deklaracje związane z planowanym wykonaniem usunięcia i utylizacją elementów i  materiałów zawierających azbest można składać w Urzędzie Miejskim w Barlinku w sposób ciągły. Formularz dostępny jest tutaj:  https://bip.barlinek.pl/dofinansowanie-azbest,118

 W każdym kolejnym roku, po uruchomieniu środków finansowych dotujących zadanie, deklaracje są ujmowane w zbiorowym wniosku o dofinansowanie kierowanym przez Gminę do  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Szczecinie.

Zgodnie z długofalowym programem wycofywania azbestu z gospodarki, jak i obowiązującym stanem prawnym, wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach (rozumie się przez to również budynki) lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r. Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest został od 1998 r. wprowadzony w życie formalny zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Każdy posiadacz wyrobów zawierających azbest- poszyć dachowych, rur- jest zobowiązany do ich utylizacji.

Warto czynić plany, co do wymiany eternitowych pokryć dachowych, by przy kolejnym uruchomieniu środków przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej być gotowym do przeprowadzenia inwestycji przed końcem 2032 roku.

UM